1.08 – Bon Turystyczny uruchomiony!

Na noc z piątku 31.07 na sobotę 1.08 zostało zaplanowane uruchomienie Bonu Turystycznego.

 • Udostępniona została lista podmiotów uprawnionych do przyjmowania Bonu.
 • Beneficjenci świadczenia mają możliwość wygenerowania Bonu.
 • Możliwa jest realizacja Bonu.

W sobotę 1.08, o północy opublikowana została lista podmiotów, które zarejestrowały się w tym celu na portalu ZUS PUE. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana i dodawane będą do niej podmioty, które zarejestrują się w późniejszym terminie.

Jednocześnie możliwość wygenerowania 16-cyfrowego Bonu została udostępniona uprawnionym do tego beneficjentom. Oznacza to realny start projektu, to jest realizację przyznanego świadczenia.

Bon turystyczny w imieniu przedsiębiorcy turystycznego zgłoszonego do listy może realizować manager, który uzyska do tego celu specjalne uprawnienia w portalu ZUS PUE. Podobną możliwość będą mieli pracownicy recepcji. Wszystkie te osoby – bez względu na zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję – muszą w tym celu mieć założone konto na ZUS PUE i uzyskać stosowne upoważnienia.

Będziemy informować o pojawiających się problemach i ich rozwiązaniach.
Jednocześnie wszystkie poniższe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostały zaktualizowane według obecnego stanu wiedzy na temat projektu Polskiego Bonu Turystycznego.


Webinar IGHP, POT i ZUS – 23.07

W dniu 23.07 z inicjatywy Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego zorganizowany został webinar z udziałem przedstawicieli POT oraz ZUS. Oto najważniejsze informacje podane w trakcie webinaru.

 • Po dokonaniu zgłoszenia i umieszczeniu podmiotu na liście, ma on automatycznie możliwość przyjmowania bonów.
 • Lista będzie codziennie aktualizowana na polskibonturystyczny.gov.pl i na stronie POT.
 • Pojawi się aplikacja dla pracowników recepcji
  • Do użycia aplikacji konieczny będzie profil w ZUS PUE
  • W aplikacji będzie możliwe podanie kodu jednorazowego do potwierdzenia transakcji oraz weryfikacja ustalonej kwoty transakcji
 • Hotelarze nie odpowiadają za nieuprawnione użycie bonu – to na osobie, która podała nieprawidłowe dane do jego uzyskania lub weszła w jego posiadanie bezprawnie spoczywa odpowiedzialność karna. Nie ma więc obowiązku (i sposobu) na weryfikację czy dana osoba korzysta a bonu zgodnie z prawem.
 • Faktury opłacone bonem wystawione powinny być na dane gościa, nie na ZUS. ZUS jest tylko technicznym operatorem transakcji. Kwotę opłaconą bonem warto wyszczególnić jako odrębny rodzaj płatności – tak jak w przypadku płatności części należności w gotówce, a części kartą.
 • Możliwość uregulowania należności za usługi inne niż hotelowa możliwe jest jedynie w przypadku gdy usługi te są integralne z samą usługą hotelową i zawierają się w niej. W innym przypadku nie jest to możliwe.

Przedstawiciele ZUS zapewnili również, że opłaty związane z Bonem są „innym systemem”, niezwiązanym ze składkami i będą bezpośrednio przelewane na rachunek przedsiębiorcy. W przypadku zaległości z opłatami do ZUS nie będą one odejmowane od wpływów z Bonu Turystycznego.


Często zadawane pytania:


Kto może przyjąć płatność w postaci bonu?

Według ustawy może to być „przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne”. Dodatkowo podmiot musi być umieszczony na specjalnie do tego celu stworzonej liście. Za stworzenie listy odpowiada POT.

Przedsiębiorcą turystycznym jest podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Usługa hotelarska opisana jest w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Jest to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Impreza turystyczna zaś opisana jest w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada  2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.


Na co przysługuje bon?

Według ustawy bonem opłacić można wyłącznie „usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne”. Do przyjęcia bonu uprawnieni są więc przedsiębiorcy realizujący takie usługi.

W przypadku usług hotelowych będą to wszelkie obiekty noclegowe takie jak hotele, pensjonaty, hostele, apartamenty oraz kempingi i gospodarstwa agroturystyczne.

Jeżeli podmiot prowadzi również inną działalność (np. gastronomiczną), może wpisać się na listę, ale rozliczyć bonem będzie mógł tylko usługi turystyczne lub hotelowe.


Kto może się zarejestrować w celu przyjęcia bonu?

Rejestracji dokonać mogą wszyscy przedsiębiorcy realizujący usługi hotelowe lub turystyczne i wpisani do odpowiednich ewidencji lub rejestru takich usługodawców.


Jak zgłosić podmiot do katalogu POT?

POT prowadzi rejestrację do katalogu przez portal ZUS PUE. Podmioty zgłoszone i zweryfikowane są na bieżąco dodawane do listy,


Czy potrzebny jest profil zaufany do rejestracji?

Do rejestracji potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Jest on również potrzebny do przyjmowania płatności – zarówno managerowie jak i pracownicy recepcji potrzebują do tego celu uzyskać odpowiednie uprawnienia.


Jakie dane podać przy rejestracji?

Dokonując rejestracji należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
 2. adres:
  1. zamieszkania – w przypadku, gdy rejestracji dokonuje przedsiębiorca turystyczny będący osobą fizyczną,
  2. siedziby – w przypadku, gdy rejestracji dokonuje osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-bowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  3. wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
 3. numer:
  1. NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku  osoby  prawnej  albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  2. PESEL – w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1262
 4. informację o wpisie do:
  1. właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, lub
  2. właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia  24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 5. numer  wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo  informację  o wpisie  do  Centralnej  Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
 6. informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym;
 7. numer  rachunku  bankowego  albo  rachunku  w spółdzielczej  kasie  oszczędnościowo-kredytowej  prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 8. adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 9. numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 10. imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

W przypadku zmiany powyższych danych należy je na bieżąco aktualizować.


Czy POT będzie weryfikował zgłaszające się podmioty?

Tak, POT może w każdej chwili dokonać kontroli zgłoszonego podmiotu.

W takim wypadku zażąda następujących dokumentów:

1) zaświadczenia potwierdzającego spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

2) umowy o prowadzenie rachunku,

3) dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 10,  do  reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego


Jak zrealizować bon?

Logując się do ZUS PUE i podając kod wraz z kwotą. Szczegóły będą znane wraz z faktycznym rozpoczęciem realizacji bonów.


Do kiedy mogę przyjmować bon?

Płatności bonem można przyjmować do końca marca 2022 roku. Płatność może dotyczyć usługi realizowanej również po tym terminie. Wiążąca jest data przyjęcia płatności.


Co zrobić kiedy usługa opłacona bonem nie została zrealizowana?

Ustawa wprost mówi o tym, że w takim przypadku przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego powinna niezwłocznie dokonać zwrotu płatności przyjętej za pomocą bonu na rachunek bankowy 

Polskiej Organizacji Turystycznej (nie ZUS). Zwroty muszą być dokonywane oddzielnie dla każdego bonu, z podaniem numeru bonu w tytule przelewu.

POT poinformuje o takim przypadku ZUS.


Kiedy dostanę pieniądze za bon?

W ciągu 14 dni od zgłoszenia jego wykorzystania w ZUS PUE. Przelew zostanie wykonany na wskazany przy rejestracji rachunek. Rachunek ten musi być powiązany z prowadzoną działalnością.


Czy mogę zrezygnować z przyjmowania bonu?

Tak. W każdej chwili można się wyrejestrować z listy. Zrobić to można za pośrednictwem systemu ZUS PUE.


Masz pytania?

Zadaj tu: kontakt@bonturystyczny.pl

Postaramy się znaleźć odpowiednią informację i udzielić Ci odpowiedzi!